*public.site.jump_to_content*

Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Közérdekű adatok

 

https://kozadat.hu

 


 

 

 1. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

 

A jegyzék 2. § (2) bekezdése szerinti tagolása

 

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
  1.2 A felügyelt költségvetési szervek
  1.3 Gazdálkodó szervezetek
  1.4 Közalapítványok
  1.5 Lapok
  1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
  1.7 Költségvetési szervek
  2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  3. Gazdálkodási adatok
  3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
  3.2 Költségvetések, beszámolók
  3.3 Működés

 

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

 

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

    1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

   I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

  

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Hivatalos név: Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet  
 2. Székhely: Eger  
 3. Postacím: Pf.15.  
 4. Telefonszám: 36/411-444  
 5. Faxszám:  
 6. Központi elektronikus levélcím: titkar@mfkh.hu  
 7. A honlap URL-je: www.mfkh.hu  

 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: 36/410-313

 

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: dr. Tasiné Ferencz Irén

 
10. Az ügyfélfogadás rendje: H-CS. 8.00-16.00 P. 8.00-13.00  

 

 II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája: Organogram: Organogram_2024     

 

 

 III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége: Vezetőség  
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége: Elérhetőségek  

 

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

  

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Hatvani Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet 

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.

+36 (37) 341 033, korhaz@askhatvan.hu

Gyöngyösi Bugát Pál Kórház

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-22

+36 37 / 312 – 491, korhaz@bugatpal.hu

 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

https://askhatvan.hu/

https://bugatpal.hu/

 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

-Nem értelmezhető-

  

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik   
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása   
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve   
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke   

 

 

1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

-Nem értelmezhető-

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja  
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  

 

 

1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok

-Nem értelmezhető-

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

  

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek:
Irányító szerve:Belügyminisztérium
(1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)
Középirányító szerve:
Országos Kórház Főigazgatóság (OKFŐ)
Képviselő: Jenei Zoltán főigazgató
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf. 32.
Telefon: (+361) 356-1522
Telefax: (+361) 375-7253
Weblapcím: www.okfo.gov.hu
 
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  

 

 1.7. Költségvetési szervek
-Nem értelmezhető-

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye  
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége  

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: 

Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke : jogszabalyok_jegyzeke 
Alapító Okirat : Alapito_okirat_20230602  Alapito_okirat_20240126  
Törzskönyvi kivonat : Torzskonyvi_kivonat_20230602   
Törzskönyvi kivonat határozat : Torzskonyvi_kivonat_hatarozat_2023  
Vagyonkezelési szerződés: vagyonkezelesi_szerzodes_20180928 

vagyonkezelesi_szerzodes_modositas_20240126 
Intézeti SZMSZ : Intezeti_SZMSZ_2024 
Ellenőrzési nyomvonal : nyomvonal_20180306 
Ellenőrzési nyomvonal módosítás : nyomvonal_mod_20190305 

 
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven -Nem értelmezhető
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása -Nem értelmezhető

 

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

-Nem értelmezhető

  

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése  
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő  
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája  
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás  
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  

 

 III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: Járó és fekvőbeteg ellátás, Egyéb  
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása:
Járóbeteg ellátás : A Korház szakrendelései
Fekvőbeteg ellátás : A Korház osztályai
Egyéb szolgáltatások : Egyéb szolgáltatások
 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
Járóbeteg ellátás folyamata : jaro_2023  
Fekvőbeteg ellátás folyamata : fekvo_2021_mod
Beutalás rendje : beutalas 
Jogosultság igazolása, jogviszony ellenőrzése : taj 
 
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:
Térítésköteles szolgáltatások szabályzata : terites_koteles_20240529   
 

 

 

 IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

  

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke: Medworks egészségügyi nyilvántartó rendszer - ellátási körébe tartozó betegek  
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: Az ellátási körbe tartozó betegek személyes és egészségügyi adatai  
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:
EESZT : https://e-egeszsegugy.gov.hu/
 
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei: III/4. pont alapján  

 

 

 V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei A közfeladatot ellátó szerv nem rendelkezik ilyen nyilvános kiadvánnyal. 
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása  
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja  
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  

 

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

-Nem értelmezhető -

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje  
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)  
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)  
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói  
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága  
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje  
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  

 

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

-Nem értelmezhető -

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)  
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza  
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól  

 

 

 VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk: Jelenleg nincs  

 

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: Hírek  

 

 X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: adatvszabalyzat_20221108   
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Adatvédelmi felelős  
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme): Pf.15, Eger, 36/411-444/1000 mellék, adatvedelem@mfkh.hu  
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
Adatvédelmi tisztviselő /DPO/:
név: Dr. Berta Lilla
telefonszám: + 36 30 / 528 4995
e-mail cím: adatvedelem@mfkh.hu
Belső adatvédelmi felelős:
név: Dr. Orosz Krisztina
telefonszám: +36 20 / 3297537
e-mail cím: adatvedelem@mfkh.hu
 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Adatok : 2016_4_4_beruhazas_stat_jel 

eves_jelentes_2023_686

 
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:  Ebben a közzétételi egységben nem keletkezik releváns információ a közfeladatot ellátó szervnél. 
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: nincs A közfeladatot ellátó szerv nem rendelkezik olyan közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel, amelyben szerződő félnek minősülne. 

 

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Intézményi várólista nyilvántartás 
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista terites_koteles_20220819  
3. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint    újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével,  valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás,  a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
4. A 3. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat
5. A 3. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen  Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat

 

 

Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:
2015. évi zárszámadás : asz_jelentes_20180227 
 

 

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai:
2015. évi zárszámadás : asz_jelentes_20180227 
 

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:  

 

 IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Betegelégedettség : Kérdőívek feldolgozása 2013-2017

Fekvő : fekvo_180220 , Járó : jaro_180220 ,

Hozzátartozó : hozzatartozo_180220 

 

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
2021. év : Markhot_beruhazas_2021 

2020. év : Markhot_beruhazas_2020 

2020. év, 2021. év 

 

 

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései:
2022. éves költségvetés : Markhot_kotsegvetes_2022 
2021. éves költségvetés : Markhot_kotsegvetes_2021  
2020. éves költségvetés : Markhot_kotsegvetes_2020  
 

 

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói:

2022. éves költségvetési beszámoló : Markhot_beszamolo_2022 
2021. éves költségvetési beszámoló : Markhot_beszamolo_2021   
2020. éves költségvetési beszámoló : Markhot_beszamolo_2020 

 

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói:  

 

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

intézményi létszám : 1 753 fő

rendszeres havi bértömeg : 1.157.616.600,- Ft

 
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: 16.600.200,-Ft  
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:  

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve  
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege  
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szeerződések: 
Szerződések 5-15M 2018.év : https://www.mfkh.hu/hu/dokumentumok/archiv
5-15 M közötti szerződések  

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei:

Dr Ringelhann Béla ösztöndíj a rezidensek támogatására 

 

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések : Unios fejlesztesek

 

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről: Közbeszerzés