Markhot Ferenc Oktatókórház
és Rendelőintézet

Házirendünk

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet általános házirendje

A kórházunkban folyó gyógyító munka eredményessége, a betegjogok gyakorlásával kapcsolatos intézményi szabályok betartása és betegeink nyugalma érdekében kórházunk házirendjében foglalt szabályokat szíveskedjék betartani, segítve ezzel az orvos, - ápoló személyzet munkáját és az Önt megillető betegjogok érvényesülését.

1. A kórházi felvétel vagy a Központi Betegfelvételi Irodán, vagy a fekvőbeteg ellátó osztályon történik. Felvételkor a szükséges adminisztrációs feladatok után Önt a felvevő orvos megvizsgálja, majd az ápolónő ágyához vezeti, ahol hálóruhát kap. Az ápolónő megmutatja éjjeliszekrényét, ahol elhelyezheti személyes tárgyait, tájékoztatja az osztály házirendjéről, a betegek által használatos helyiségekről. Ön utcai ruháit elhelyezheti a kórházi ruhatárban, vagy hazaküldheti hozzátartozóival.
A szakmai lehetőségeket és munkarendünket szem előtt tartva Ön szabadon dönthet arról, hogy melyik orvosunkat választja kezelőorvosának.

2. Az osztályok általános napirendje:

6.00 - 7.30 Tisztálkodás. Reggeli ápolási feladatok:
hőmérőzés, ágy rendbetétele, mosdatás, vérvétel,
gyógyszerosztás
7.30 - 8.30 Reggeli
8.30 - 12.00 Orvosi, ápolási beavatkozások
Vizit
Foglalkozások
12.00 - 13.00 Ebéd
13.00 - 13.30 Gyógyszerosztás
13.30 - 15.00 Csendes pihenő
15.00 - 17.00 Javasolt látogatási idő - séta
17.00 - től Vacsora, TV nézés
19.00 - 20.00 Esti vizit, kezelések, gyógyszerosztás, tisztálkodás
22.00 Éjszakai pihenő3. A beteget felvételkor, illetve a gyógykezelése során a kezelőorvos szóban és írásban tájékoztatja egészségi állapotáról, a várható vizsgálatokról, beavatkozásokról, a gyógykezelés módjáról. Ennek alapján a betegnek lehetősége van dönteni, hogy elfogadja vagy részben, esetleg teljesen elutasítja a felajánlott vizsgálatokat, kezeléseket. Ezt a döntését a beteg-beleegyező nyilatkozaton aláírásával hitelesíti. A tájékoztatás megtörténtét és a beteg döntésének tudomásulvételét a kezelőorvos aláírásával igazolja.

4. A BETEGLÁTOGATÁS ÁLTALÁNOS RENDJE

1. A betegek naponta 15.00 – 18.00 óra között fogadhatják látogatóikat. Pihenőnapokon (szombat, vasárnap, ünnepnap) ezen kívül 10.00-12.00 óra között is látogatókat fogadhatnak.

Az Infektológiai Osztályon és a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály gyermekágyas részlegén a kórtermekben a betegek nem látogathatók! Ezen betegek látogatása a kijelölt látogatóhelyeken lehetséges.

2. A fenti látogatási időn túli látogatást – indokolt esetben – folyamatos kapcsolattartás céljából az osztályvezető főorvos, a megbízottja és a főnővér írásban engedélyezheti.

3. 12 éven aluli gyermeknek egészségügyi szempontok miatt a betegek látogatását nem javasoljuk. 4. Vizitek, orvosi-ápolási beavatkozások alatt a kórtermekben a látogatók nem tartózkodhatnak, az engedéllyel rendelkezőknek is el kell hagyni a kórtermet.

5. A látogatók fogadása fennjáró betegek esetén a kórtermen kívül történjen a többi beteg nyugalmának biztosítása érdekében. Kórteremben csak a fekvő, ágyhoz kötött betegek látogathatók.

6. A betegnél egy időben – elsősorban a beteg és a betegtársak érdeke miatt – legfeljebb 2 fő látogató tartózkodhat, maximum 30 percig.

7. Látogatás alkalmával ügyeljenek a kórház tisztaságának megőrzésére és betegeink nyugalmára. A beteg ágyára ülni, vagy arra ruhaneműt helyezni nem szabad.

8. A beteg számára élelmiszer csak az orvos vagy az ápolónő előzetes megkérdezése után hozható be. Az engedélyezett élelmiszereket az osztályokon lévő hűtőszekrényekben névvel ellátva kell tárolni. A hozzátartozók a kórteremben nem étkezhetnek.

9. Az intézet területén a látogatók részére TILOS a dohányzás és a szeszesital fogyasztás. Az előírás megszegése szabálysértési feljelentést von maga után!

10. A betegek gyógykezeléséhez szükséges gépek, műszerek zavartalan működése miatt a kórház-rendelőintézet megjelölt területein TILOS a mobil telefonok használata. Mobil telefonnal más személyről, illetve kórházi épületről, berendezésről fényképet készíteni TILOS!

11. A beteg állapotáról csak orvos adhat felvilágosítást. Telefonon csak általános jellegű felvilágosítás adható. Az orvos a felvilágosítást megtagadhatja az orvosi titoktartás kötelezettsége miatt, vagy ha a beteg kifejezett rendelkezésével megtiltotta, hogy róla másnak felvilágosítást adjanak.

12. Járványveszély esetén a hatóság látogatási tilalmat rendelhet el, ilyenkor a betegek semmilyen indokkal sem látogathatók.

13. Fénykép- vagy videofelvétel a többi beteg zavarása nélkül kizárólag az osztályvezető főorvos és/vagy a főigazgató engedélyével készíthető.

14. A látogatók kézfertőtlenítése a látogatás előtt ajánlott. Gyermekosztályon lábzsák használata kötelező!

15. A látogatási időn kívül a biztonsági szolgálat ellenőrzi az osztályokat és csak az írásos engedéllyel rendelkezők tartózkodhatnak ott.

16. Speciális látogatási rend: Intenzív Osztály:

- látogatási idő naponta 15:30 -17:00 óra között
- a beteget csak közvetlen családtagok (szülő, testvér, gyerek, házas- vagy élettárs), a beteg által megjelölt személy, ezek hiányában a beteg gondozását, jogi képviseletét ellátó személy látogathatja

- a betegnél egy időben 2 látogatónál több nem tartózkodhat, a látogatás tartama a 30 percet ne haladja meg; a beteg állapotától függően (a beteg érdekeit szem előtt tartva) a szolgálatot teljesítő orvos korlátozhatja az egy beteget látogatók számát és a látogatás időtartamát

- a beteg Intenzív Osztályra történő felvételekor a jelenlévő, vagy annak hírére az osztályra érkező hozzátartozó, a beteg állapotáról nyújtott tájékoztatást követően, amennyiben igényli, és a beteg állapota lehetővé teszi, a betegnél látogatást tehet: megegyezés alapján egy személy, a látogatás tartama 5 perc

17. Koronária Őrzőben egy beteget egyszerre max. 2 személy látogathat. A látogatás időtartama maximum 10 perc. Védőruházat viselése kötelező!

18. A válságos állapotú, haldokló beteg esetén lehetővé kell tenni, hogy a hozzátartozók elbúcsúzhassanak a betegtől, amennyiben erre igényt tartanak (egyidejűleg 2 személy, 5 perc időtartam), a többi beteg zavartalan ellátásának biztosítása mellett, a napi látogatási időn kívüli időpontokban is

19. VIP: látogatás nem korlátozott,

20. Hospice osztály: a család aktív részvételével ápol.

- látogatási idő: 08.30-20.30.

21. A beteglátogatás szabályainak megsértése zavarja mind a betegek gyógyulását, mind a betegekért tevékenykedő orvosok és ápolónők munkáját, ezért kérünk mindenkit a Látogatási Rend és a Házirend előírásainak betartására.

Súlyos állapotban lévő beteg, kiskorú beteg, illetve szülő nő esetében az osztályvezető főorvos vagy az ügyeletes orvos rendkívüli látogatási engedélyt adhat folyamatos kapcsolattartás céljából. Ugyanezen betegeknél az osztályvezető főorvossal történt előzetes egyeztetést követően lehetőség van arra, hogy az általuk megjelölt személy folyamatosan mellettük tartózkodjon.

5. A betegek a kórház területén minden olyan helyen használhatnak mobiltelefont, ahol ezt külön erre vonatkozó felirat nem tiltja. Kérjük Önöket, hogy a mobiltelefonok használata közben legyenek tekintettel orvosaink, ápolóink gyógyító tevékenységére, betegtársaik nyugalmára, gyógyulására.

6. Intézetünk csak az elismervény ellenében átvett pénz- és értéktárgyakért vállal felelősséget, ezért javasoljuk, értékeit helyezze letétbe - az osztály főnővére segítségével - intézetünk pénztárába.
Pénz- és értéktárgyait a kórház által biztosított SZÉF-ben is elhelyezheti. Az itt elhelyezett értékekért felelősséget nem vállalunk.

7. Kérjük, hogy gyógyulása érdekében csak azokat a gyógyszereket szedje, melyeket osztályos kezelőorvosa elrendelt, vagy amelyek szedéséről tudomása van.

8. Betegeink kórházi tartózkodásuk alatt használhatják saját ruháikat (hálóruha, szabadidőruha) - az alábbi osztályok kivételével:

- Szülészeti osztály szülőszobai részlegén,
- Műtétes osztályokon a műtét napján,
- Intenzív osztályokon,
- Csecsemő- és Gyermekosztályon,
- Infektológiai osztályon.


9. A betegeknek a kezelőorvos egészségi állapotuknak megfelelő diétát rendel, ezért egyéb élelmiszert csak az orvos vagy az ápolónő előzetes megkérdezése után fogyasszon.
Felvétel napján a felvétel idejétől függően ebédet, illetve vacsorát, az elbocsátás napján reggelit biztosítunk betegeink számára.

10. A beteg megismerheti a róla készült egészségügyi dokumentációt (kórlap és tartozékai, lázlap, leletek) a kezelőorvostól kért tájékoztatás vagy dokumentációba való betekintés útján, arról saját költségére másolatot kérhet. A beteg hozzátartozói közül dokumentációját csak az általa írásban felhatalmazott személy(ek) ismerheti(k) meg.

11. A betegek - ha mások egészségét nem veszélyeztetik - a kórházat elhagyhatják. Esetleges távozási szándékát kérjük, jelentse be kezelőorvosának, aki ezt a tényt az Ön egészségügyi dokumentációjában feltünteti.

12. Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. Kijelölt dohányzó hely található:Szeszes ital fogyasztása az intézet egész területén TILOS.

13. A beteg igénye esetén lehetőséget biztosítunk arra, hogy a vallási meggyőződésének megfelelő személlyel érintkezésbe léphessen. Ezen igényét kérjük, jelezze az osztály főnővérének.

14. Gyógykezelése zavartalansága érdekében kérjük:

- orvosi vizitek alatt tartózkodjék a kórtermében,
- az ellátása során orvosaival, ápolóival működjön együtt,
- ügyeljen környezete tisztaságára és betegtársai nyugalmára.

15. Sajtónyilvánosság rendje:


Sajtó képviselői az intézmény területére, osztályaira a megbízott sajtószóvivő előzetes értesítése és hozzájárulása alapján léphetnek be. Beteggel riport készítéséhez fentieken túl a kezelőorvos (távollétében osztályvezető főorvos) hozzájárulása is szükséges, aki a hozzájárulást csak a beteg egészségi állapota miatt tagadhatja meg.

Ügyelni kell a személyes és adatvédelmi (általános és egészségügyi) előírások, valamint az etikai (így az orvos etikai, valamint a sajtóetikai) szabályok betartására.

Sajtónyilatkozat a speciális, szakmai igényű kérdésekben az érintett szakma képviselőjének meghallgatása után, vele egyeztetve, avagy a szakmai illetékes bevonásával tehető. Továbbá amennyiben szükségesnek tartja, a nyilatkozattételhez a megbízott sajtószóvivő külön egyeztet a kórház vezetésével, az ügyvezető igazgatóval, valamint szükség szerint a nyilatkozat tételére az ügyvezető igazgatót keresi meg.

16. Fénykép- vagy videofelvétel a többi beteg zavarása nélkül kizárólag az osztályvezető főorvos engedélyével készíthető.

Kórházból történő elbocsátáskor minden beteg 2 példányban zárójelentést kap, mely tartalmazza az esetleges utóvizsgálatok, kezelések, gondozások, rendjét is. Ezt későbbi gyógykezelése érdekében szíveskedjen megőrizni, illetve egyik példányt odaadni a háziorvosának.

17. A betegjogok és kötelezettségek 1997. évi egészségügyi törvényi részletes szabályozását megtekintheti az osztályos nővérszobában.

18. Az ellátással kapcsolatosan felmerült esetleges panaszait közölheti személyesen az osztályvezető főorvossal, illetve írásban vagy telefonon az orvosigazgatóval, az ápolási igazgatóval, illetve az ügyvezető igazgatóval.
Az egészségügyi ellátással kapcsolatos véleményének megismerése érdekében vezettük be a betegelégedettségi kérdőívet, melyet minden beteg felvételkor megkap. Kérjük, kitöltésével segítse a problémák feltárását, a jó minőségű ellá
tás biztosítását.

Markhot Ferenc Oktatókórház

és Rendelőintézet

3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.